ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew na rok szkolny 2021/2022

Data: 17.02.2021 r., godz. 09.00    312
Od 1 marca rusza rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego. Odbywać się będzie w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia nr 13/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 27 stycznia 2021 r.
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew na rok szkolny 2021/2022

Od 1 marca rusza rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego. Odbywać się będzie w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia nr 13/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 27 stycznia 2021 r.
Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew zostanie udostępniona 1 marca 2021 r. do godz. 12.00 na stronie: www.edukacja.wieliszew.pl
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, wójt gminy wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).

1. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

2. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/288/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

3. Informacje ogólne
• W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie gminy Wieliszew:
- dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2018-2015),
oraz
- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Wieliszew mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
• Dzieci urodzone w 2019 r. nie borą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2019 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat – w szczególnie uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami.
• Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
• Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.
• Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji. Organizację oddziałów przedszkolnych ustala dyrektor przedszkola/szkoły.

4. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym
W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu/szkole,
do której uczęszcza dziecko.
Deklaracje o kontynuacji przyjmowane są w terminie od 22 lutego do 26 lutego 2020 r. do godz. 16:00. Wzór deklaracji do pobrania w poszczególnych placówkach oraz ze strony www.edukacja.wieliszew.pl .
Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022 w danej placówce uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

5. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
• Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
• We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły (co najwyżej 3) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
• Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i internetu wypełniają i podpisują wniosek o przyjęcie w systemie informatycznym (profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym) – na stronie https://wieliszew.rekrutacje.edu.pl/
• Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystający z komputera i internetu pobierają wniosek w przedszkolu/szkole. Po wypełnieniu i podpisaniu składają w placówce pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor lub upoważniony pracownik szkoły/przedszkola.
• Rodzice nieposiadający możliwości podpisania wniosku elektronicznie,
po wypełnieniu go w systemie, drukują go i po podpisaniu składają
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
• Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
• Do wniosku składanego w placówce pierwszego wyboru należy dołączyć zeskanowane lub sfotografowane dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
• Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
• Brak załączników wskazanych we wniosku skutkuje odrzuceniem spełniania danego kryterium przez kandydata.
• Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
• Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
- żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
- zwrócić się do wójta gminy o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach.
W tym celu wójt:
-  korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U.
z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)
O wynikach weryfikacji oświadczeń wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
• Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Gminy Wieliszew
nr XXXIII/288/2017, tzw. kryteria lokalne.
• Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
• Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje
do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola/szkoły.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
- wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

6. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność.
• Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w placówce pierwszego wyboru wskazanej na liście preferencji.
• Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (tzw. ustawowe):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne:
1) Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka
2) Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w oparciu o umowę
o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą — kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
3) Dziecko 5-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka
4) Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczając podatek dochodowy, wskazuje adres zamieszkania na terenie Gminy Wieliszew
5) Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
do którego o przyjęcie ubiega się kandydat
6) Kryterium dochodowe.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach
    ul.Kościelna 63
    05-119 Legionowo
  • 022 782 22 83

Galeria zdjęć