Nawigacja

Klasy pierwsze SP

Rekrutacja

1. Do klasy I w szkole podstawowej przyjmowane są:

- dzieci 7 - letnie (rocznik 2011), objęte obowiązkiem szkolnym;

- dzieci 6 – letnie (rocznik 2012) zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie, której dziecko mieszka, są przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do klasy I w tej szkole podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 4. Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół podstawowych przyjmowane są w terminie od 1 do 30 marca 2018 r.

5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół zostały określone w Uchwale Nr XXXIV/299/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na roku szkolnym 2018/2019 do klas I szkół podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I sportowych i mistrzostwa sportowego zostały określone w Zarządzeniu Nr 14/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31 stycznia 2018 r.

WNIOSKI:

2018_wniosek_I_kl._spoza_rejonu.doc

2018_wniosek_I_kl._z_rejonu.doc

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach
    ul.Kościelna 63
    05-119 Legionowo
  • 022 782 22 83

Galeria zdjęć