Oddział Przedszkolny

Zarządzenie Wójta Gminy Wieliszew

 

Zarządzenie Nr 15/2019

Wójta Gminy Wieliszew

z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Wieliszew.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

Ustalam harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok  szkolny 2019/20 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych                      w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

W postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w §1, obowiązują kryteria oraz dokumenty określone art. 131 ust. 1-3 i art. 150 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 z późn. zm.) oraz w Uchwale Nr  XXXIII/288/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Wieliszew, które będą brane pod uwagę na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew.

 

§4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych przedszkoli       i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                        

 

                                                                                           Wójt Gminy Wieliszew

 

                                                                                             Paweł Andrzej Kownacki

 

 

3_kryterium_dochodowe(1).doc

4_aktualny_wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola_(1).doc

5_oswiadczenie_dochod(1).docx

6_oswiadczenie_wielodzietnosc(2).doc

7_deklaracja_kontynuacji(1).doc

 

 

                                                                                                        

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach
    ul.Kościelna 63
    05-119 Legionowo
  • 022 782 22 83

Galeria zdjęć